Politik for forebyggelse af krænkende adfærd

mobning, chikane og racisme

Denne politik indeholder retningslinjer til at forebygge, identificere og håndtere problemer med ,  krænkende adfærd bl.a. i form af mobning, (seksuel og anden) chikane og racisme begået mod KBs medlemmer, ansatte, ledere, frivillige ledere, og besøgende i forbindelse med klubbens aktiviteter,  herunder på udebaner, ture, rejser mv.

KB ønsker med denne politik at sende et klart signal om, at:

 • Omgangstonen i klubben skal være ordentlig og bygge på gensidig respekt.
 • Krænkende adfærd bl.a. i form af mobning, (seksuel og anden) chikane og racisme under ingen omstændigheder må finde sted i klubben eller i regi af klubben, og tolereres ikke.
 • Medlemmer, medarbejdere, ledere, frivillige ledere eller gæster, der føler sig udsat for denne type adfærd opfordres til straks at reagere i overensstemmelse med denne politik.

Ansvar
Det er klubbens bestyrelses, direktions, spilleudvalgs, lederes, frivillige lederes, medarbejderes og medlemmers ansvar, at opførslen og omgangstonen er ordentlig, og straks at handle konsekvent og proportionalt, hvis man oplever brud på denne politik.

Klubbens bestyrelse, direktion, spilleudvalg og øvrige ledere har et skærpet ansvar.

Unge medlemmers forældre, søskende og pårørende opfordres til at sikre, at krænkende adfærd ikke finder sted samt til at informere KBs ledere, hvis det alligevel sker.

KBs bestyrelse, direktør og spilleudvalg drøfter minimum ved den årlige arbejdsmiljødrøftelse emnet og vurderer om KBs indsats (herunder politikker og retningslinjer) er tilstrækkelig eller skal justeres.

Fremgangsmåde ved krænkende adfærd
Den, der oplever krænkende adfærd, skal hurtigst muligt orientere træner, leder, repræsentant for spilleudvalg, KBs direktør eller KBs bestyrelse om, hvad der er sket.

Hvis den, der har oplevet krænkende adfærd fornemmer, at den orienterede ikketager rettidigt,  korrekt og proportionalt hånd om situationen, skal man gå videre med sagen til KBs direktør eller bestyrelse.

Alle samtaler er som udgangspunkt fortrolige.

Den der er blevet orienteret, skal skrive et kort redegørelse for, hvad der er sket, og kan i givet fald  og om nødvendigt bringe sagen til KBs direktion eller bestyrelse.

Der gennemføres typisk samtaler med begge parter, typisk uden at angive, hvem den forurettede er . Hvis det er nødvendigt, kan KB inddrage juridisk bistand i sagen.

Konsekvenser ifm. krænkende adfærd
Konsekvensen for den, hvis opførsel har været krænkende, kan fx være påtale, advarsel, opsigelse eller bortvisning.

Hvis KBs ledelse ikke søger at stoppe adfærden, kan den blive gjort medansvarlig under en evt. efterfølgende retssag.

Der kan foretages politianmeldelse og/eller anlægges erstatningssag i henhold til regler i straffe‐,  funktionær‐ og ligebehandlingsloven.

Klubbens ledelse (bestyrelse og direktion) har som arbejdsgiver pligt til at søge at stoppe mobning,  chikane og racisme, man bliver bekendt med.

Der kan på samme måde som ved andre forseelser reageres efter krænkelsens karakter, grovhed og varighed.

Ikrafttrædelse
Politikken trådte i kraft med efter K.B.’s bestyrelse behandling og vedtagelse på bestyrelsesmødet d. 10. december 2020.

Bilag ‐ Definitioner
Mobning Mobning er udtryk for manglende tolerance og ringeagt for andre mennesker. Mobning er en adfærd , der kan virke underminerende på et andet menneskes selvrespekt og følelse af værdi, og kan  eksempelvis være:

 • Misbrug af magt
 • Nedgørelse af personen eller vedkommendes indsats i grove vendinger, typisk når andre er til stede
 • Grov sprogbrug i ordvalg og talemåde
 • Spredning af løgn og sladder

Seksuel chikane
Seksuel chikane kan udøves af både mænd og kvinder og krænker et anden person ved fysiske eller psykiske seksuelle tilnærmelser. Afgørende for, om der foreligger seksuel chikane, er den krænkedes oplevelse af situationen, og kan eksempelvis være:

 • Ikke ønsket fysisk kontakt, berøringer, klap, klem, knib, kærtegn og lign.
 • Uvelkomne hentydninger med seksuelle undertoner, f.eks. sjofle historier, vittigheder og kommentarer om udseende 
 • Forslag, forventninger eller krav om seksuelle ydelser
 • Sjofle og kompromitterende tilbud eller invitationer til seksuelt samvær 
 • Fremvisning og/eller offentliggørelse af pornografiske billeder
 • Fysiske overgreb

Chikane
Der er tale om chikane, når en person regelmæssigt og over længere tid, eller gentagnes gange på grov vis, udsættes for krænkende handlinger, som denne finder sårende eller nedværdigende, og ikke kan forsvare sig effektivt imod. Chikane kan både ske som en aktiv handling og indirekte.
Aktiv handlinger kan eksempelvis være:

 • Fysiske overgreb
 • Verbal overfusning
 • Udskældning
 • Hån
 • Grove drillerier
 • Aggressiv opførsel

Indirekte chikane (hvor det er en bevidst undladelse) kan eksempelvis være:

 • Tilbageholde informationer, så du ikke kan udføre dit arbejde
 • Møder spørgsmål eller samtale med tavshed
 • Bagtalelse
 • Social eller faglig isolering

Racisme
Racisme er et menneskesyn, som viser både fordomme og diskrimination baseret på sociale opfattelser af biologiske og kulturelle forskelle mellem befolkningsgrupper. Racisme dækker både ’klassiske racisme’, hvor menneskeheden inddeles i racer, hvoraf nogle opfattes som bedre end  andre, og ’kulturracisme’, hvor etnisk diskriminering finder sted på baggrund af nationalitet,  udseende, kultur eller religion. Racisme kan eksempelvis vise sig i sociale handlinger, praksis eller overbevisning mv., hvor forskellige befolkningsgrupper diskrimineres for deres arvelige træk, evner eller kvaliteter.