Klubbens love

Love og kontingentregulativ for Kjøbenhavns Boldklub stiftet den 26. april 1876

Navn, hjemsted og formål

§ 1.
Klubbens navn er Kjøbenhavns Boldklub, i forkortelse "K.B."

§ 2.
Klubbens hjemsted er Frederiksberg.

§ 3.
Klubbens formål er at give medlemmerne adgang til at spille cricket, fodbold og tennis og andre boldspil og at fremme interessen for og præge udviklingen af disse boldspil.

Bestyrelsen kan vælge at optage andre boldspil på klubbens program.

I det omfang enkelte af klubbens hold i en idrætsgren helt eller delvist drives på professionel basis, kan bestyrelsen lade såvel det idrætsmæssige som det administrative og økonomiske ansvar for holdene med tilknyttede aktiviteter overgå til et eller flere selskaber, med hvilke der oprettes en samarbejdsaftale.

Klubbens drift finansieres af:
- kontingentindtægter
- afgifter fra sportskampe
- udlejning af klubbens arealer og lokaler, herunder K.B.- Hallen
- sponsorindtægter og 
- tilskud.

Restaurationsvirksomhed drives enten af klubben eller gennem bortforpagtning.

Medlemmer

§ 4.
Som medlem af K.B. kan optages enhver uberygtet person, med mindre forholdet til andre idrætsforeninger er til hinder derfor.

Klubben er opdelt i aktive og passive medlemmer samt i medlemsgrupperne: veteran, senior, ungsenior, ungdom og børn.

Ethvert medlem betragtes som årsmedlem, med mindre andet er aftalt.

Udmeldelse af klubben kan kun finde sted pr. 1. januar eller 1. juli. Skriftlig meddelelse herom skal være sendt til klubbens administration senest 1 måned før. Udmeldelsesformular

Medlemmer kan optages som livsvarige på vilkår, der fastsættes af bestyrelsen.

Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag optages ved generalforsamlingsbeslutning.

Kontingenter og afgifter.

§ 5.
Størrelsen af indskuddet og medlemskontingenterne fastsættes ved et særligt regulativ, der vedtages af generalforsamlingen og kun kan ændres af en ny generalforsamling.

Afgiften for at leje K.B.-Hallen og andre lokaliteter samt afgifterne for medlemmers og ikke-medlemmers benyttelse af klubbens faciliteter bestemmes i hvert enkelt tilfælde af bestyrelsen.

Bestyrelse og forretningsudvalg.

§ 6.
Klubben ledes af en bestyrelse bestående af en formand, en næstformand, en kasserer og syv andre medlemmer. På den ordinære generalforsamling vælges i lige år formanden for to år og i ulige år næstformanden og kassereren for to år. Derefter vælges den øvrige bestyrelse, dels efter indstilling fra bestyrelsen og dels efter indstilling fra de sportslige afdelinger jfr. § 8 således, at i lige år vælges i alt 3 bestyrelsesmedlemmer for to år og i ulige år vælges i alt 4 bestyrelsesmedlemmer ligeledes for to år. Genvalg kan finde sted.

Af bestyrelsens syv ordinære medlemmer skal 2 medlemmer repræsentere fodboldafdelingen, 2 medlemmer tennisafdelingen, 1 medlem cricketafdelingen.

Udtræder i årets løb noget medlem af bestyrelsen, kan denne supplere sig selv indtil næste ordinære generalforsamling. Hvis det eller de udtrædende medlemmer ikke er på valg på den førstkommende generalforsamling, skal denne udover det ordinære valg vælge de yderligere medlemmer, der skal afløse de udtrådte for resten af deres valgperiode.

Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde efter generalforsamlingen.

Bestyrelsen kan af sin midte vælge et forretningsudvalg, der støtter den ansatte administration i alle anliggender vedrørende klubbens daglige drift. Bestyrelsen fastlægger forretningsorden for udvalget. Bestemmelser af større betydning forelægges, med forretningsudvalgets indstilling, til godkendelse i bestyrelsen.
Bestyrelsen kan på lignende vilkår nedsætte ad hoc udvalg til løsning af specielle, konkrete opgaver.

Bestyrelsen holder møde, så ofte formanden eller to af medlemmerne finder det ønskeligt.

Den er beslutningsdygtig, når mindst seks medlemmer er til stede og kan deltage i afstemningen. Alle afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed således, at formandens og i hans forfald næstformandens stemme i tilfælde af stemmelighed er afgørende.

Frederiksberg kommune udpeger 2 repræsentanter til deltagelse i administrationen af klubbens anlæg og bygninger og driften deraf. Repræsentanterne er i disse spørgsmål ligeberettigede med klubbens 10 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer og deltager med fuld stemmeret i bestyrelsens møder om alle klubbens anliggender bortset fra de rent idrætslige. Repræsentanterne er tilsvarende berettigede til at deltage i forretningsudvalgets møder (jfr.stk. 5). Udover det på bestyrelses- og forretningsudvalgsmøder fremlagte kan repræsentanterne forlange sig alle oplysninger vedrørende administrationen og driften meddelt, ligesom de kan kræve indkaldt til sådanne møder, når de måtte finde det betimeligt.

Såvel over bestyrelses- som over forretningsudvalgsmøderne føres protokol, der fremlægges i møderne. Bestyrelsen er ulønnet.

Den antager det til klubbens drift nødvendige personale.

§ 7.
Klubben forpligtes ved underskrift af formanden - eller næstformanden - sammen med kassereren. Ved salg eller pantsætning af fast ejendom kræves dog underskrift af formanden - eller næstformanden - i forening med fire andre bestyrelsesmedlemmer samt af én af de af Frederiksberg kommune i henhold til § 6, stk. 9, udpegede repræsentanter. Bestyrelsen kan ikke sælge fast ejendom uden samtykke af en generalforsamling.

Bestyrelsen kan meddele direktionen specificeret prokura.

Spilleudvalg

§ 8.
Under bestyrelsen sorterer de sportslige afdelinger.

På et årligt afdelingsmøde, hvis dagsorden fastsættes af bestyrelsen, vælges:

a. den afdelingsrepræsentant, der indstilles til valg til klubbens bestyrelse for to år, og
b. et spilleudvalg, der består af fra fem til ni medlemmer.

Afdelingernes bestyrelsesrepræsentanter er fødte medlemmer af spilleudvalget i deres valgperiode. Øvrige udvalgsmedlemmer vælges for et år.

Bestyrelsesrepræsentanter

I lige år indstiller afdelingerne til valg på generalforsamlingen for to år:

En fodboldrepræsentant og en tennisrepræsentant.

I ulige år indstiller afdelingerne til valg på generalforsamlingen for to år:

Cricketformand, fodboldformand og tennisformand.

Hvert af spilleudvalgene er ansvarlig for klubholdene og fører tilsyn med spillernes daglige træning og spil, samt med deres deltagelse i kampe og turneringer.

Bestyrelsen har ret til, efter forhandling med spilleudvalget, at afgøre alle spørgsmål; dog er spilleudvalgets afgørelse angående en spillers sportslige kvalifikationer endelig.

I øvrigt fastsættes spilleudvalgenes forretningsorden af bestyrelsen.

Generalforsamling

§ 9.
Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle klubbens anliggender.

Adgang til generalforsamlingen har ethvert medlem over 16 år, der ikke er i restance med sit kontingent.

Stemmeret har ethvert medlem, der er fyldt 18 år, og som har været medlem af klubben i de sidste seks måneder.

I de sidste 8 dage før enhver generalforsamling skal medlemmerne på klubbens kontor kunne få oplysning om, hvorvidt de har adgang og stemmeret, og alle stemmeberettigede medlemmer vil ved indgangen til generalforsamlingen få udleveret stemmesedler.

Stemmeret kan ikke udøves ved fuldmagt eller pr. brev.

§ 10.
Den årlige, ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af marts måned med følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
2. Godkendelse af det reviderede regnskab.
3. Behandling af indkomne forslag.
4. Valg af formand respektive næstformand og kasserer jfr. §6, stk. 1.
5. Valg af indstillede bestyrelsesmedlemmer jfr. §§ 6 og 8.
6. Valg af revisorer.
7. Eventuelt.

§ 11.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen ønsker det, eller når 50 stemmeberettigede medlemmer indsender skriftlig begæring derom til bestyrelsen ledsaget af en redegørelse for de forslag, der ønskes behandlet, i hvilket fald generalforsamlingen skal indkaldes inden 14 dage, efter at bestyrelsen har modtaget begæringen.

§ 12.
Generalforsamlinger indkaldes med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse på klubbens hjemmeside, ved opslag på klubbens anlæg, samt i klubbens eventuelle medlemsblad.

Dagsordenen skal indeholde en specificeret angivelse af de punkter, der agtes behandlet, og skal mindst 3 dage før generalforsamlingen henligge til eftersyn for medlemmerne på klubbens kontor. Kun de forslag, der er optaget på dagsordenen, kan afgøres på generalforsamlingen, og forslag fra medlemmer, herunder forslag til valg af bestyrelsesmedlemmer, skal for at komme på dagsordenen, være indleveret til klubben mindst 8 dage før generalforsamlingen.

På enhver generalforsamling vælges en dirigent til at lede forhandlingerne. Dirigenten afgør alle spørgsmål om stemmeafgivning, derunder om skriftlig afstemning skal ske.

Alle spørgsmål, der kommer til afstemning, afgøres ved simpel stemmeflerhed. Til ændring af klubbens love kræves dog, at mindst 10 % af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Skulle det fornødne antal stemmeberettigede medlemmer ikke være til stede, men forslaget vedtages med 3/4 af de afgivne stemmer, indkaldes omgående til en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 3/4 af de afgivne stemmer, uanset hvor mange stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

§ 13.
Vedtagelse af klubbens opløsning kan kun ske, når mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og vedtagelsen sker med mindst 5/6 af de afgivne stemmer.

I tilfælde af klubbens opløsning skal klubbens formue, herunder dens faste ejendomme, overgå til Frederiksberg Kommune for fortsat anvendelse til fremme af idrætsudøvelse - fortrinsvis cricket, fodbold og tennis, subsidiært til andet almennyttigt formål for ungdommens fritidsbeskæftigelse.

Regnskab og revision

§ 14.
Klubbens regnskabsår er kalenderåret.

På enhver ordinær generalforsamling forelægges et af bestyrelse og revision underskrevet årsregnskab. Årsregnskabet skal mindst 3 dage før generalforsamlingen henligge til eftersyn for medlemmerne på klubbens kontor.

På enhver ordinær generalforsamling vælges blandt klubbens medlemmer to revisorer, der er ulønnede. Revisorerne skal have regnskabet tilstillet fra bestyrelsen senest 3 uger før den ordinære generalforsamling og skal derefter gennemgå regnskabet og påtegne dette, inden det forelægges generalforsamlingen.

Generalforsamlingen kan bestemme, at der skal vælges en lønnet statsautoriseret revisor i stedet for eller sammen med de blandt klubbens medlemmer valgte revisorer.

Almindelige bestemmelser

§ 15.
Ethvert medlem er pligtig at rette sig efter de bestemmelser, som bestyrelse eller spilleudvalg har fastsat til ordenens overholdelse både på spillepladsen og på klubbens område. Overtrædelse heraf kan medføre midlertidig udelukkelse fra deltagelse i træning og kampe, eventuelt fra hele klubbens område, i grove tilfælde eksklusion af klubben.

Bestyrelsen kan endvidere ekskludere et medlem, når den finder særlig anledning dertil, derunder også når medlemmet ikke betaler sit kontingent trods påkrav.

Ethvert ekskluderet medlem har ret til at indanke spørgsmålet om eksklusionens gyldighed for den førstkommende generalforsamling under iagttagelse af bestemmelserne i §§ 11 og 12.

KB.’s forhold til Frederiksberg kommune

§ 16.
Bestemmelserne i § 6, stk. 9, § 7 og § 13, stk. 2, kan kun ændres med samtykke af Frederiksberg kommunalbestyrelse.

Nærværende love er vedtaget på K.B.'s generalforsamlinger 1981,1982,1988,1994,2006,2009, 2011 samt 2015.

KONTINGENTREGULATIV FOR KJØBENHAVNS BOLDKLUB

- vedtaget på generalforsamlingen den 14. april 2011 og gældende fra 14. april 2011

Aktive medlemmer

Aktive medlemmer med ret til at dyrke cricket, fodbold og tennis  inddeles i 5 aldersgrupper:

Veteraner: 65 - 99 år
Seniorer: 25 - 64 år
Ungseniorer: 19 - 24 år
Ungdom: 13 - 18 år
Børn:   0 - 12 år

Kontingentet for aktive og passive medlemmer fastsættes hvert år i marts måned på generalforsamlingen med virkning for det efterfølgende kalenderår. Bestyrelsen er bemyndiget til at forhøje kontingentet med på til 5 % uden at det forelægges generalforsamlingen. 

Kontingentsatser: Se appendix.

Årskontingentet betales i to lige store halvårlige kontingentrater hver den 1. januar og den 1. juli .

Ved udmeldelse til en 1.juni, bortfalder raten der opkræves 1.juli.

Indtil 3 ugers gratis prøvetid kan gives efter afdelingernes nærmere bestemmelse.

Bestyrelsen er pligtig til senest på klubbens ordinære generalforsamling at give den officielle meddelelse om det kommende års kontingentsatser og fordelingen af betalingen. Kontingentstigninger på mere end 5 % forelægges generalforsamlingen til beslutning.

Indbetaling finder sted via pengeinstitut (betalingsservice) eller ved anvendelse af klubbens postgirokonto 800-2797 eller direkte til klubbens kontor. Som kvittering for betalt kontingent udstedes medlemskort, gyldig for den pågældende kontingentperiode. Medlemskortet tjener medlemmet som legitimation for retten til at dyrke idræt i klubben og til at færdes på klubbens anlæg. Medlemskortet giver efter nærmere bestemmelser ret til at overvære visse af de sportskampe, hvori klubbens hold deltager.

Indmeldelse i klubben er bindende for mindst 12 måneder, hvorfor man ved indmeldelsen forpligter sig til at betale årskontingentet, der erlægges som ovenfor nævnt.

Ved indmeldelse i årets løb beregnes afrundet forholdsmæssigt kontingent.

Passive medlemmer

Passive medlemmer har ikke ret til at dyrke boldspillene i klubben. Indtrædelse i klubben som passivt medlem kan ikke ske uden forudgående aktivt medlemskab. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde tildele dispensation.

Kontingentet betales årsvis forud pr. 1. januar.

Passivt medlemskab indrømmes kun fra 1. januar og kun, såfremt skriftlig begæring herom er fremsat mindst 1 måned før skiftet fra aktiv til passiv. Kontingentet som aktivt medlem skal være betalt fuldt ud for det år, der slutter det aktive medlemskab, for det passive medlemskab kan træde i kraft.

Fællesbestemmelser for medlemmernes kontingentbetaling

Ved tilsendelse af indbetalingsopfordring fra pengeinstitut alternativt ved tilsendelse af giroindbetalingskort til brug for kontingentbetalingen adviseres medlemmerne omkring 14 dage inden forfaldsdato.

Er kontingentet ikke indgået til klubben 14 dage efter forfaldsdatoen, opkræves det via postvæsenet, idet der sker tillæg af porto og opkrævningsgebyr.

Er kontingentbetalingen trods dette påkrav ikke berigtiget inden pågældende måneds udgang, betragtes det kontingentskyldige medlem som "hvilende" med fortabt rettighed til at færdes i klubben og på dets anlæg. Rettigheden genvindes først, når kontingentbetalingen har fundet sted.

Bestyrelsen for
KJØBENHAVNS BOLDKLUB

Appendix til kontingentregulativet:

    Indskud Årssats 1. halvår 2. halvår
Veteraner (65-99) 0 kr. 2.500 kr. 1.250 kr. 1.250 kr.
Senior (25-64) 0 kr. 2.980 kr 1.490 kr. 1.490 kr.
Ungsenior (19-24) 0 kr. 1.200 kr. 600 kr 600 kr.
Ungdom (13-18) 0 kr. 2.030 kr. 1.015 kr. 1.015 kr.
Børn (0-12) 0 kr. 1.870 kr. 935 kr. 935 kr.
Passive   0 kr. 510 kr.