Cricket

Ludvig Sylow (formand for KB 1887-188 og 1991-1906) skriver i 1926 i KBs 50 års bog om, hvordan cricket kom til KB.

 

Læs mere om Ludvig Sylow

 ”En gang i sommeren 1879 mødtes to gamle Soranere, Kaptajn V. C. Petersen og jeg, helt tilfældigt. Samtalen kom snart til at dreje sig om Kricketspillet i Sorø, og begge var vi lige begejstrede for igen at komme til at spille for os saa kære Kricket, som vi efter vor Bortgang fra Akademiet havde maattet savne et helt Aar.

Men at finde en Kricketklub, i hvilken man kunde indmelde sig, var ikk saa let en Sag i de dage. Der eksisterende nemlig ingen.

Den gamle Kjøbenhavns Kricketklub var gaaet ind. Sjælen, Kaptajn og Chef for Hærens Gymnastikskole, Harald Kalkau, var bleven forflyttet til Helsingør ved sin Udnævnelse til Præmierløjtnant, og Klubben, der saaledes saa sig berøvet sin Leder, havde ikke Livskraft nok til at bestaa uden ham.

Vi fik imidlertid som gamle Saranere overlade den ældre Klubs Rekvisitter, der bestod i et Par Boldtræer, som efter Nutidens Fordringer vilde kaldes mer en tarvelig og fik samlet endnu et Par Soranere, Emil Holm og Wesche, der senere blev Klubbens Formand. Denne imponerende Styrke meldte sig saa til Optagelse i Kjøbenhavns Boldklub, hvis Bestyrelse optog os uden Indskud mod, at vi skænkede de medbragte Rekvisitter til K.B.

I de Tider spilledes der kun Langbold i K.B., men vi slot os til Taals med, at det nok skulde lykkes os det følgende Aar at faa Kricketspillet indført i Klubben.

I foråret var der en del uenighed mellem bestyrelsen i KB og medlemmer. I 1880 nedlagde den gamle bestyrelse sit mandat og en ny blev valgt. 3 af klubbens stiftere Carl Møller, E. Semler og August Nielsen samt Fr. Markmann.

Da den nye bestyrelse efter cricketspillenes mening ikke gav cricket den plads på klubbens program, som de mente spillet brude have, tog de soranske spillere kun ringe del i spillet på Rosenborg Eksercerplads. De indmeldte sig, dog uden af gå ud af KB i en cricketklub ”Dæk” som trænede på Blegdamsfælleden.

Foreningen ”Dæk” blev snart efter omdøbt til Kjøbenhavns Kricketklub. Den fik imidlertid kun én rigtig kamp under dette navn – det var i foråret 1881, hvor den spillede med Sorø Akademis Kricketklub i Sorø. Allerede året efter skete det heldige, at foreningen, efter forslag fra KB, gik ind i denne. Så det er på det tidspunkt - året 1882 - man kan man regne som den officielle indførelse af cricketspillet i KB.

KBs bestyrelse blev i den anledning udvidet til 6 medlemmer, idet 2 af Kjøbenhavns Kricketklubs bestyrelsesmedlemmer E. Wesche og J. Scheller kom i KBs ledelse.