KB Hallen og udfærdigelse af materiale til ny lokalplan

 

Ny Lokalplan

Kommuneplanen er den overordnede plan for kommunens fysiske udvikling. Kommuneplanen blev vedtaget i juni 2013 og rummer visioner og politiske mål samt retningslinjer for byens udvikling og rammer for lokalplanlægningen.

Konkretiseringen af kommuneplanen foregår via lokalplaner. Lokalplanen er en detaljeret plan med bindende bestemmelser for et bestemt område i kommunen. Frederiksbergs geografi er opdelt i ca. 150 lokalplaner med rammer og retningslinjer for udviklingen i de enkelte områder.

KB´s matrikler 44af og 44 br er for nuværende en del af Lokalplan 109 godkendt af kommunalbestyrelsen den 7. februar 2000 og omhandler udover KBs matrikler Frederiksberg Kommunes idrætsarealer ved Jens Jessens Vej.

Det er besluttet i Frederiksberg Kommunes By, Plan og Miljøafdeling, at KBs anmodning om opførelse af ny KB Hal medfører krav om separat udfærdiget lokalplan for KBs matrikler.

Lokalplansprocessen har på Frederiksberg en varighed af ca. 10 måneder.

18. august 2015 Startredegørelse BMU + Lokalplans udarbejdelse
   
11. januar 2016 - 25. januar 2016 Lokalplansforslag til politisk behandling + Offentlig høring
   
29. marts 2016 Frist indsigelser
   
30. maj 2016 Endelig vedtagelse
   
13. juni Bekendtgørelse

 

KB og Frederiksberg Kommune igangsatte den forberedende dialog om lokalplansprocessen før sommerferien. KB afleverede medio august materiale til Startredegørelsen. Lokalplansforslaget forventes sendt i offentlig høring i januar 2016 med sidste frist for indsigelser den 29. marts. I givet fald indsigelsernes omfang og tyngde kan håndteres indenfor den planlagte periode, kan en endelig vedtagelse træffes 30. maj og bekendtgøres den 13. juni 2016. Efter denne dato vil det være muligt for KB at få imødekommet en ansøgning om byggetilladelse.

Som anført tidligere danner en lokalplan rammer, retningslinjer og bindende bestemmelser. Lokalplanen giver ingen pligt til gennemførelse af indholdet. KBs byggeudvalg har derfor kigget dybt i krystalkuglen og fremført 4 projekter, som KB med tiden kunne forestille sig at realisere såfremt økonomi og vilje hertil fortsat er til stede.

De fire projekter fremsendt til Startredegørelsen er:

  • KB Hallen (en hal til 4.900 tilskuere, fleksible tribuner og et halgulv svarende til 2 tennisbaner) 
  • En udvidelse af Ny tennishal (forlængelse mod syd og dermed 3 indendørsbaner yderligere)
  • Fitness/kontorerhverv m. 2 tennisbaner på tag
  • Udvidelse mod syd med ungdomslokale og overdækning af swimmingpool

Det primære projekt er opførelse af KB Hallen. De øvrige projekter skal betragtes som muligheder med fokus på flere indendørs kvadratmetre og udlejning med sigte på at tiltrække relaterede idrætsaktiviteter samt øge KBs indtjening.

Det er ikke forventeligt at KB kan gennemføre alle 4 projekter på en og samme tid. Opførelse af KB Hallen er det projekt, der har bestyrelsens og byggeudvalgets fokus og som generalforsamlingen har givet mandat til. De tre øvrige projekter afventer efterfølgende stillingtagen.

Idet KB Hallen i sin tidligere version havde en begrænset størrelse og dermed ikke gav mulighed for at gennemføre bl.a. håndboldkampe, har det været et mål, at hallens gulvareal forøges til en størrelse, der imødekommer dagens krav samtidig med, at et større antal tilskuere kan få plads. Denne udvidelse af halgulvet er samtidig en væsentlig gevinst for KBs egne trænings- og kampaktiviteter. Hallen vil få et spilleareal, hvor der kan placeres to tennisbaner på tværs. Hallens udvidelse i længderetningen begrænses af forpladsområdet og den krævede afstand til nabobebyggelsen Boldparken. En udvidelse mød øst er fravalgt, idet KBs to græsfodboldbaner allerede i dag kun lige opfylder DBU´s krav om størrelser på fodboldbaner. De ekstra hal-kvadratmetre opnås ved en forlængelse på ca. 4,8 m samt en forøgelse mod vest på ca. 15 meter.

Skitsen nedenfor viser KBs anlæg, som det vil kunne se ud efter opførelse af KB Hallen.

 

Nedenstående opgørelse viser den samlede arealanvendelse på begge KBs anlæg, som den er i dag og som den vil kunne se ud, når K.B. Hallen er opført.

 

Arealanvendelse SEP 2015 DEC 2017
Udendørs tennisbaner grus 26 27
Udendørs tennisbaner hard court 2 0
Indendørs tennisbaner 9 9
KB Hallen (indendørstennisbaner) 0 2
Kunstgræs minitennisbane 37 x 17 m 43 x 25 m
Kunstgræs minitennisbane 0 37 x 10 m
Kunstgræs minitennisbane 0 40 x 10 m
Kunstgræs minitennisbane 0 30 x 12 m
Minitennis bane asfalt 18 x 7 m 18 x 7 m
Slåmur 2 2
Indendørsbadmintonbane 1 1
Indendørs hal PA 40 x 20 m 40 x 20 m

 

Vore tre fodboldbaner på Peter Bangs Vej og fodboldbanen vi benytter på Pile Allé, er ikke medtaget i viste skema.

Det er planen, at vore nedslidte Hard Court baner omlægges til grusbaner samt at aktivere miniasfaltbanen mellem bane 3 og slåmuren. Desuden placeres minitennisanlæg i forbindelse med omlægning af banerne.

Minikunstgræsbanen på Peter Bangsvej erstattes af ny og større bane i Pile Allé (Allé Banen) med 4 full size orange tennisbaner, 40 meter bred tennismur for børn i forlængelse af den eksisterende tennismur, hvor den ujævne asfalt erstattes af tenniskunstgræs.

KB Hallens indendørs gulvareal måler ca. 44 x 36 meter, svarende til to tennisbaner. Det forventes, at KBs tilgang til hallen, der som tidligere skal koordineres med kommende udlejning, vil udgøre 30-40%.

Bygningsreglementet har ændret sig væsentligt siden KB Hallens fødsel i 1938. Den gamle KB Hal var bl.a. kendt for sin lette sammensatte konstruktion. Betontaget mellem buerne havde en tykkelse på 8 – 10 cm. I dag stilles der krav om en tagtykkelse på ca. 1,5 meter for at dæmpe lyden fra hallen.

Det fortsatte arbejde med udfærdigelse af lokalplan kommer også til at omfatte KB Hallens ydre flader. Til dette mere detaljerede arbejde støtter CCO arkitekterne og KBs byggeudvalg sig op af den vejledning professor Christoffer Harlang har tilvejebragt i sit dokument Bygningskulturel Værdisætning af KB Hallen. Det er væsentligt for KB, at den nye bygning trækker tråde fra den tidligere KB Hal og fra vort øvrige anlæg. Det er også KBs bestyrelse og byggeudvalgs mål, at de tilbageværende bygningsdele fra 1938 som Pejsesalen, facaderne, Qvisten, swimmingpoolen med flere samtidigt gennemgår en renovering, således hele vort anlæg når KB Hallen står færdig, fremstår som et hele bygningskulturelt værdiskabende anlæg til gavn for medlemmerne og til glæde for de mange besøgende.