KB’S ÅRLIGE GENERALFORSAMLING

Afholdes torsdag den 30. marts 2023 kl. 19:00 i Restaurant Pilen på KBs anlæg i Pile Allé 
(NB: ikke på Peter Bangs Vej)

Iflg. KB´s love § 10 skal den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af marts måned.

Iflg. KB´s love § 12 indkaldes generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse på klubbens hjemmeside, ved opslag på klubbens anlæg samt i klubbens eventuelle medlemsblad.

Dagsordenen skal indeholde en specificeret angivelse af de punkter, der agtes behandlet, og skal mindst 3 dage før generalforsamlingen henligge til eftersyn for medlemmerne på klubbens kontor.

Kun forslag der er optaget på dagsordenen, kan afgøres på generalforsamlingen og forslag fra medlemmer, herunder forslag til valg af bestyrelsesmedlemmer, skal for at komme på dagsordenen, være indleveret til klubben mindst 8 dage før generalforsamlingen.

På vegne af KB’s bestyrelse

Finn L. Meyer
Formand